Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte den 18 februari

24 JAN 2012 14:34
Välkomna till årsmöte i Bromma Ridklubb lördagen den 18 februari kl 18.00 i cafeterian, stora ridhuset.
 • Uppdaterad: 24 JAN 2012 14:46

Årsmöte och rösträtt (motioner)

I enlighet med stadgarna för Bromma Ridklubb fastställda den 16 december 1993 gäller följande;

 • Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
 • Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna from 7 dagar före årsmötet.
 • Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig.
 • Rösträtt har den medlem som fyllt 15 år, under förutsättning att medlemsavgift är erlagd för föregående år eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

§ 14 Ärenden vid årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blev i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i §17 andra stycken angivna antalet (utöver ordföranden lägst 7 och högst 11 ordinarie ledamöter samt lägst 2 och högst 4 suppleanter)
 12. Val av ordförande för föreningen
 13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanterAnmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant
 14. Val av revisorer
 15. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.
 16. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen.
 17. Val av ombud till Ridsportsförbundets och distriktens allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 18. Fastställande av årsavgifter
 19. Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmötet
 20. Beslut om ändring av stadgarna § 8

 

Valberedningen leds av Amanda Rydman, Vavva Lagergreen och Anne-Marie Högström Brandt.

I anslutning till årsmötet hålls konstituerande styrelsemöte.

 

Väl mött önskar BRKs styrelse!

 

 

Skribent: Amelie Furborg

Vi tackar alla våra sponsorer!

Postadress:
Bromma RK - Ridsport
Åkeshovsvägen
16838 Bromma

Kontakt:
Tel: 08800662
E-post: info@brommaridklubb....